2007 Board

Dr. Sheng-Dong Liu, President
Dr. Sam Guo, Vice President & Technical Programs
Dr. Qian Zou, Secretary
Dr. Honglu Wang, Treasurer and Finance
Dr. Ruth Gao, Ford Liaison
Dr. Junwen Hou, DaimlerChrysler Liaison
Dr. Jianping Sheng, Public Relations
Dr. Fanghui Shi, Web Manager
Dr. Yucong Wang, Fund Raising
Dr. Yiqing Yuan, Communications
Dr. Ben Zhou, Membership